gif10 gif11
回首頁 訂閱選才電子報 網站導覽
 
gif19 下載專區
gif18 研究報告
gif17 國際交流
gif15 相關網站
gif14 常見問題
gif13 資訊公開專區
gif12 個資保護專區
gif04
gif05
gif03 相關表格(個人申請使用)
gif38 英聽、學測、指考成績證明申請表(107.01.17更新) gif09
gif41
gif02 相關表格(招生單位使用)
gif37 指定科目考試成績證明檔案規格(招生單位申請使用) gif08
gif35 考生名單電子檔檔案規格(招生單位申請使用) gif06
gif40
gif01 考試相關資料申請
gif34考試相關資料申請辦法學測檔案說明 指考檔案說明
gif39