gif08 gif09
回首頁 訂閱選才電子報 網站導覽
 
gif17 下載專區
gif16 研究報告
gif15 國際交流
gif13 相關網站
gif12 常見問題
gif11 資訊公開專區
gif10 個資保護專區
app01
app02
gif03 相關表格(個人申請使用)
gif36 英聽、學測、指考成績證明申請表(107.01.17更新) gif07
gif39
gif02 相關表格(招生單位使用)
gif35 學科能力測驗成績證明檔案規格(招生單位申請使用) gif06
gif33 考生名單電子檔檔案規格(招生單位申請使用) gif04
gif38
gif01 考試相關資料申請
gif32考試相關資料申請辦法學測檔案說明 指考檔案說明
gif37